<p>Krokoměr m&aacute; podobn&eacute; funkce jako sporttester, ale nemonitoruje tepovou frekvenci. Běžn&eacute; funkce krokoměrů je měřen&iacute; počtu kroků, d&eacute;lka trasy, teplota těla, sp&aacute;len&eacute; kalorie, ale i př&iacute;jm&aacute;n&iacute; radiov&eacute;ho sign&aacute;lu. Někter&eacute; krokoměry mohou zobrazovat čas a maj&iacute; i funkci stopek. Krokoměry dok&aacute;ž&iacute; i ukl&aacute;dat informace o minul&yacute;ch v&yacute;konech.</p> <p>&nbsp;</p> <p class="inline-anchor"><a data-toggle="#toggle-1" href="#">V&iacute;ce informac&iacute;</a></p> <p class="inline-anchor">&nbsp;</p> <div id="toggle-1"> <p>Krokoměr k měřen&iacute; využ&iacute;v&aacute; houpav&yacute; pohyb těla, kter&yacute; vznik&aacute; při chůzi. Přesnost krokoměrů je tak z&aacute;visl&aacute; na stupni jejich technologick&eacute; vyspělosti a um&iacute;stěn&iacute; krokoměru. Modern&iacute; krokoměry využ&iacute;vaj&iacute; elektronick&eacute; sn&iacute;mače a software. To jim umožňuje pod&aacute;vat přesněj&scaron;&iacute; informace o počtu kroků a minimalizovat zkreslen&iacute; vznikl&eacute; chůz&iacute; do kopce, nebo ve složitěj&scaron;&iacute;m ter&eacute;nu. Sv&eacute; využit&iacute; maj&iacute; při nordic walking, turistice, rychlochůzi i chůzi na běž&iacute;c&iacute;m p&aacute;su.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Krokoměry i sporttestery n&aacute;m d&aacute;vaj&iacute; informace o na&scaron;em denn&iacute;m v&yacute;konu. Z&aacute;znam dat je z&aacute;roveň vhodnou motivac&iacute; i pro dodržov&aacute;n&iacute; pl&aacute;novan&eacute; aktivity při hubnut&iacute; a kondičn&iacute;m tr&eacute;ninku.</p> </div>